Splošni pogoji

Uporaba vsebine in spletne aplikacije i-Računi® je določena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili. Z registracijo soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Genis d. o. o.

Uporabnik: je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v njegovem imenu uporabljajo spletno aplikacijo i-Računi®,

Ponudnik : podjetje Genis d. o. o., Likozarjeva 1 A. 4000 Kranj, davčna številka SI76094901, ki ponuja storitev i-Računi® (v nadaljevanju storitev).

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo i-Računi® pod imenom tretje osebe. Za pravilnost, popolnost in ažurnost navedenih podatkov je odgovoren uporabnik. V kolikor se pokaže sum, da je uporabnik vpisal neveljaven ali nepravilen elektronski naslov, si ponudnik pridržuje pravico do izbrisa, brez predhodnega opozorila. Uporabnik z registracijo soglaša z obdelavo osebnih podatkov ter za obveščanje o novostih storitve i-Računi®. Uporabnik ima pravico, da se odjavi od obveščanja. Odjavo pošlje ponudniku na elektronski naslov info@i-racuni.si.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati storitev v skladu z njenimi funkcijami in ne za druge namene. Uporabnik se obveže, da storitve, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se rešitev uporablja v zlonamerne namene nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do storitve, dokler kršitev ni odpravljena. In sicer ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne, oziroma jih opravlja sam ali tretja oseba z njegovo opremo.

Davčne blagajne

Funkcionalnost 'Davčne blagajne' v storitvi i-Računi® obsega postopek davčnega potrjevanja računov skladno z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Uporabnik funkcionalnost 'Davčnih blagajn' vklopi znotraj rešitve i-Računi, kjer uredi tudi vse nastavitve potrebne za davčno potrjevanje računov.

Storitev vključuje:

 • najem storitve v »oblaku«,
 • namestitev namenskega digitalnega potrdila (datoteka *p12),
 • uporabo namenskega digitalnega potrdila za podpisovanje in pošiljanje poslovnih prostorov in izdanih računov na FURS,
 • naknadno avtomatsko potrjevanje računov na FURS (v primeru prekinitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov s FURS-om v trenutku izdaje računa),
 • izdajo in možnost tiskanja računa v A4 formatu z obveznimi elementi davčnih blagajn (ZOI, EOR, QR koda),
 • posodobitve programske opreme i-Računi s funkcionalnostjo davčnih blagajn,
 • uporabniška navodila,
 • uporabniško podporo.

Storitev NE vključuje :

 • podatkovne storitve oz. storitev interneta, ki je pogoj za delovanje storitve i-Računi,
 • strojne opreme, kot je računalnik, tablica, tiskalnik, termični tiskalnik, ipd.

Funkcionalnost davčnih blagajn je vključena v ceno najema storitve i-Računi po veljavnem ceniku.

Uporabniška podpora

Ponudnik zagotavlja uporabniško podporo uporabnikom z naslednjimi aktivnosti:

 • odprava napak v delovanju programske opreme izvajalca,
 • pomoč glede delovanja programa preko elektronske pošte info@i-racuni.si.
 • dostop do novih funkcionalnosti (v skladu z zakupljenim paketom)
 • dostop do uporabniških navodil
Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe storitve

DEMO različica storitve (»PREIZKUSI«) je brezplačna in ne zahteva plačila. Namenjena je preizkusu delovanja storitve, deluje z omejenimi funkcionalnostmi in je časovno omejena na 30 dni. Po izteku tega roka je uporabniku dostop do DEMO rešitve onemogočen in ni možna ponovna registracija. Uporabnik se ponovno lahko registrira na polni dostop storitve (»Naroči«).

NAROČILO storitve (»NAROČI«) velja za pakete LIST, VEJA in DEBLO, za katere se zaračunava mesečna ali letna naročnina skladno z veljavnim cenikom:

Naročnina /Paket LIST VEJA DEBLO
Mesečna naročnina (EUR/mesec)* 5,00 9,50 21,50
Letna naročnina (EUR/leto)* 50,00 95,00 215,00
* Cene so označene v valuti EUR in ne vsebujejo 22 % DDV

Število računov, ki jih vsebuje paket:
Število računov/Paket LIST VEJA DEBLO
Število računov / mesec 10 30 100
Število računov / leto 120 360 1200

Glede na izbran paket se mesečna naročnina obračunava za pretekli mesec, letna naročnina pa za tekoče leto. V kolikor uporabnik preseže kvoto izbranega paketa, se dodatno za preteklo obdobje zaračunavajo presežki kvot:

Presežki/Paket LIST VEJA DEBLO
Dodaten izdani račun (EUR/mesec)* 1,00 0,65 0,45
Dodaten uporabnik (EUR/mesec)* 0,50 0,50 0,50


* Cene so označene v valuti EUR in ne vsebujejo 22 % DDV

Plačilo storitev se opravi po plačilnem nalogu, ki ga uporabnik prejme na elektronski naslov prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Plačilni nalog je uporabnik dolžan plačati najkasneje v roku 8 koledarskih dni od prejema. Po preteku tega roka si ponudnik pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do storitve.

Izračun mesečne naročnine v prvem mesecu pristopa k storitvi se izračuna po pravilih:
Dan v mesecu Obračun naročnine
1 - 15 100%
15 - 25 50%
26 - 31 0%


Uporaba storitve je na voljo ob uspešno opravljeni registraciji v skladu z izbranim paketom. Za uporabo storitve se mora uporabnik predhodno registrirati, sprejeti splošne pogoje in s tem vstopi v pogodbeno razmerje s podjetjem Genis d. o. o., Likozarjeva 1, 4000 Kranj. Aktivacija paketa, ki je na voljo proti plačilu, se izvede po izvedbi naročila s strani uporabnika. Uporabnik mora v roku 8 koledarskih dni po prejemu plačilnega naloga poravnati račun za storitev. Plačilo uporabe storitve se izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika (IBAN SI56 0312 6100 0807 481 odprt pri SKB d.d.).

Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti plačila storitev v danem roku, bo ponudnik v roku 3 delovih dni blokiral uporabniški račun naročnika. Stroški naknadnega ponovnega priklopa v tem primeru v celoti bremenijo naročnika. Za ponovno vzpostavitev storitve i-Računi se za aktivacijo uporabniškega računa poleg zapadlih obveznosti izbranega paketa zaračuna tudi ponovni priklop:

Ponovni priklop Strošek brez DDV
1. ponovni priklop 25 EUR
2. ponovni priklop 50 EUR
vsak nadaljnji priklop 100 EUR


Menjava naročniškega paketa

Uporabnik lahko tekom uporabe izbranega paketa prestopi na dražji ali cenejši paket. Uporabnik pošlje zahtevek na elektronski naslov info@i-racuni.si. Menjava paketa se ne zaračunava, z naslednjim mesecem pa se upošteva novi obračun najemnine. Uporabnik novi paket začne uporabljati že z dnem spremembe.

Varovanje, dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik za svoje potrebe vodi statistiko dostopov in uporabe storitve. Ponudnik uporablja vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da zaščiti poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja v primeru, da tretji osebi uspe priti do teh podatkov, ne glede na način, legalen ali nelegalen. Ponudnik zagotavlja, da so vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke.

Odjava

Uporabnik se od storitve lahko odjavi v pisni obliki na elektronski naslov: info@i-racuni.si. Odjava je brezplačna, uporabnik pa mora imeti poravnane vse obveznosti do ponudnika (zapadle in nezapadle).

Mesečni najem

Odpoved začne veljati z dnem prejema pisne odjave. S tem dnem je uporabniku onemogočen dostop do rešitve i-Računi®. Zadnji mesec uporabe storitve i-Računi® se uporabniku obračuna v celoti, ne glede na datum pisne odjave.

Letni najem

Odpoved začne veljati z dnem pisne odjave, pri čemer ponudnik uporabniku ne vrača razlike že plačane najemnine, če se le-ta še ni iztekla. Uporabniku je dostop do rešitve i-Računi® onemogočen z dnem odpovedi.

Deaktivacija uporabniškega računa

Ponudnik si pridržuje pravico do deaktivacije uporabniškega računa, v kolikor uporabnik v 60. dneh ne poravna svojih obveznosti za podaljšanje najema storitve i-Računi. Ponudnik je pred dokončno deaktivacijo dolžan o tem preko elektronske pošte obvestiti uporabnika in mu podati zadnji rok za plačilo. V kolikor do danega roka plačilo ni izvedeno ima ponudnik pravico do deaktivacije uporabniškega računa, s čimer se brišejo vsi uporabniški podatki v bazi, uporabniku pa je dostop do rešitve onemogočen.

Izvoz podatkov

Z odjavo od storitve je uporabniku onemogočen dostop do rešitve, obenem so brisani vsi uporabniški podatki v bazi.
Uporabnik ima pred tem pravico do naročila arhiva dokumentov izdanih računov. Arhiv obsega vse izdane račune, vključno s priponkami in referencami računa in je na voljo za prenos v ZIP datoteki. Podrobnejša navodila za naročilo arhiva so na voljo v Uporabniških navodilih, ki se v rešitvi nahajajo pod 'Pomoč'.
Ponudnik se zavezuje, da bo pred deaktivacijo uporabniškega računa uporabnika opozoril na možnost izvoza, saj bo uporabniku z dnem odpovedi dostop do rešitve i-Računi® onemogočen.

Ponovna registracija

Ponovna registracija in prijava v storitev je možna. Smatra se kot nova prijava, zato je potrebno izvesti celoten postopek prve registracije in urediti nastavitve podjetja. Seznam že izdanih računov, šifrantov in podatkov ni na voljo, saj so bili z predhodno odjavo vsi podatki brisani iz baze.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja znotraj storitve, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja podatke storitve na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev storitve oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v storitvi. Ponudnik zagotavlja 99% dostopnost izdelka znotraj 30 dnevnega obdobja. V primeru delovanja pod zagotovljenim odstotkom so uporabniki upravičeni do povračila mesečnega plačila za uporabo izdelka. Ponudnik z izjemo tega ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Končne določbe

Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje. Pogodbeni stranki sta dogovorjeni, da bosta vse morebitne spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma v 2 mesecih, je za reševanje spora pristojno sodišče v Kranju. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Splošni pogoji veljajo od 15.10.2015.

Genis d.o.o.